Meet en Regel Services

Wat is eigenlijk “commissioning”?

Hoewel veel mensen deze term niet zullen kennen, gebruiken wij haar omdat het de enige korte term is voor wat er mee bedoeld wordt. In bijvoorbeeld de chemische-en petrochemische industrie wordt de term “commissioning” reeds lang gebruikt, maar ook in de infra techniek en de utiliteitsprojecten doet commissioning steeds meer zijn intreden.

Het eenvoudigst kan worden gezegd dat commissioning een vorm van controle is waarmee kwaliteit en kwantiteit gewaarborgd kunnen worden. De term commissioning wordt gebruikt voor een speciaal soort controle met daarin een heel scala aan activiteiten.

Commissioning is controleren of een bepaald product of dienst voldoet aan de eisen die de opdrachtgever in de scope of work gesteld heeft toen hij het product of de dienst bestelde. Het gaat hierbij over het algemeen om complexe producten of diensten zoals bijvoorbeeld een chemische fabriek, de klimaatinstallaties of energievoorziening van een utiliteitsgebouw, conventionele of alternatieve elektriciteit productie installaties, tunnels sluizen en of andere infrastructurele installaties, enz…

Juist vanwege deze complexiteit beperkt de controle zich meestal niet tot het moment van opleveren van het gerede product of dienst, maar worden tijdens het gehele realisatieproces controles uitgevoerd. Want als pas bij de oplevering wordt gecontroleerd, is het bij geconstateerde gebreken meestel niet of moeilijk mogelijk om deze nog geheel te herstellen.

Commissioning rendeert het best op het moment dat het zo onafhankelijk mogelijk uitgevoerd kan worden door een partij die niet verantwoordelijk is voor het ontwerp en de realisatie. Het is mogelijk om het M.& R.S. commissioning team op uw project hiervoor in te schakelen, maar de M.& R.S. groep kan ook geheel onafhankelijk consultancy verlenen.

Een ander wezenlijk kenmerk van commissioning is dat de nadruk niet ligt bij inhoudelijke beoordeling van de ontwerpen en de installaties, maar dat vooral het proces en de uitvoering wordt gecontroleerd. Daarbij worden de engineering pakketten en de gerealiseerde installaties niet alleen gecontroleerd op de scope of work, maar ook op nationale en indien van toepassing internationale normen en wetgeving. Bijvoorbeeld de gehele milieu wetgeving of NEN normen, CE en ATEX certificeringen.

Vervolgens heeft de commissioner ook nog de controle over het oplever dossier in zijn takenpakket zitten en moet controleren of elke discipline binnen het project team zijn dossiers goed en volledig heeft samengesteld, zoals besproken in het projectplan.

Een ander voorbeeld: In het bestek wordt omschreven dat de installateur vóór start van de werkzaamheden tekeningen en berekeningen ter controle aan de directie / project management aanbiedt. De directie (of diens adviseur) dient deze tekeningen en berekeningen dan tijdig te controleren en er voor te zorgen dat fouten worden hersteld vóór dat met de uitvoering wordt begonnen. De taak van de commissioner is vooral om te controleren of de tekeningen en berekeningen inderdaad op tijd en compleet zijn ingediend, gecontroleerd en tevens of bij het maken ervan de juiste uitgangspunten (zoals omschreven in het bestek) zijn gebruikt. Hij zal slechts steekproefsgewijs een aantal kritische aspecten zelf controleren.